Page 1 of 9 (0%)
Introduction (click here for English)

Jesus College Seren Summer School 2018

Data statement

Student data will be stored on a database in accordance with the Data Protection Act 1998 and used to administer participation in the project only. Under the Data Protection Act 1998 you have the right to a copy of the data held about you by us. If you have any concerns about the use of data for these purposes or would like a copy of the data you have supplied directly to us, requests should be made in writing to matthew.williams@jesus.ox.ac.uk

Information

The summer school is a joint initiative between the University of Oxford's Jesus College and the Welsh Government’s Seren Network programme. The summer school is free of charge, with travel, meals and accommodation all paid for.

ALL participants in Seren are encouraged to apply. Participants from each of the eleven Seren hubs will be selected on their academic merit and potential. An individual's socioeconomic circumstances will be considered but will not determine the outcome of the application process.

The summer school runs from midday on Monday 20th August to midday on Friday 24th August 2018.

Deadlines

The deadline for submitting an application is Friday 1st June 2018. You will be informed of the decision by email on Friday 6th July 2018.

On the next pages, you will be asked to provide the necessary details for registration.

Cyflwyniad (cliciwch yma am Gymraeg)

Ysgol Haf 2018 Coleg yr Iesu

Bydd data myfyrwyr yn cael ei gadw mewn cronfa ddata yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, a’i ddefnyddio i weinyddu cyfranogiad yn y prosiect yn unig. O dan Ddeddf Diogelu Data 1998 mae gennych  hawl i gael copi o’r data sydd gennym amdanoch. Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynglŷn â’r defnydd o ddata at y dibenion hyn neu os hoffech chi gael copi o’r data rydych chi wedi’i roi i ni yn uniongyrchol, gwnewch gais ysgrifenedig i matthew.williams@jesus.ox.ac.uk

GWYBODAETH

Mae’r ysgol haf yn fenter ar y cyd rhwng Coleg yr Iesu Prifysgol Rhydychen a rhaglen Rhwydwaith Seren Llywodraeth Cymru. Mae’r ysgol haf yn gwbl ddi-dâl, ac mae costau teithio, prydau bwyd a llety i gyd yn cael eu talu.   

Mae PAWB sy’n cymryd rhan yn Rhwydwaith Seren yn cael eu hannog i gyflwyno cais. Dewisir cyfranogwyr o bob un o ddeg canolfannau Seren ar gyfer eu teilyngdod a'u potensial academaidd Caiff dau gyfranogwr o bob un o’r un ar ddeg o ganolfannau rhanbarthol Seren eu dewis ar sail eu teilyngdod a’u potensial academaidd. Bydd amgylchiadau economaidd-gymdeithasol unigolyn yn cael eu hystyried ond ni fyddant yn penderfynu canlyniad y broses ymgeisio. 

Cynhelir yr ysgol haf rhwng dydd Llun 20 Awst 2018 am hanner dydd a dydd Gwener 24 Awst 2018 am hanner dydd.

DYDDIAD CAU

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Gwener 1 Mehefin 2018. Fe’ch hysbysir am y penderfyniad mewn e-bost ddydd Gwener 6 Gorffennaf 2018.

Ar y tudalennau nesaf, gofynnir i chi ddarparu'r manylion angenrheidiol ar gyfer cofrestru.